חדשים באתר?

הסיסמאות לא שוות
משתמש כבר רשום במערכת
Logo
שלח שוב

שחזור סיסמה

שכחת את הסיסמה? אנחנו נצור לך סיסמה חדשה
הפרטים נשלחו לכתובת המייל שלך.
לעיתים גם הודעות סטנדרטיות נכנסות לתיבת הספאם, בדוק גם אותה.
לא נמצא משתמש הרשום בכתובת מייל זו

תקנון

1. מועדון הצרכנות "בטר ביזנס – BETTER BUSINESS " מנוהל על ידי חברת סטייל ניהול והפעלת מועדוני לקוחות בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "הנהלת המועדון").

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הצרכנות " בטר ביזנס – BETTER BUSINESS " (להלן: "המועדון") והינו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח החבר במועדון והוא נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון.

2. הפעילות והקניה באתר המועדון www.betterb.co.il  (להלן: " האתר") כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. רכישת שירות, או מוצר ו/או הסתייעות בשירותי האתר באתר מעידה על הסכמת החבר לתנאים הכלולים בתקנון זה.

3. חבר המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי  תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות.

הצטרפות כחבר במועדון

3. כל עוסק קטן ו/או בינוני כהגדרתו וסיווגו בהתאם לכללים הנהוגים במשרד הכלכלה זכאי להצטרף למועדון. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הסירוב.

4. כל אדם המחזיק כרטיס מועדון, הינו חבר מועדון, החל מיום קבלת הכרטיס ו/או הצטרפותו למועדון

(לפי המוקדם), כל עוד מילא חבר המועדון את טופס ההצטרפות למועדון ופרטיו נקלטו במשרדי הנהלת המועדון (להלן: "החבר").

5. האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של החבר ולא תישמע כל טענה    כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת הטבות המועדון.

6. הזכאות להנחות והטבות בגין החברות במועדון ולביצוע פעולות באתר הינו מיום קבלת הכרטיס ו/או הצטרפותו למועדון ו/או תשלום דמי החבר במועדון (להלן: "תקופת הזכאות") ובתנאי שהחבר משלם דמי חבר ככל שהחליטה על כך הנהלת המועדון, בכפוף לסעיף 4.

7. דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "דמי חבר").

8. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים והעסקיים אותם ימסור החבר בטופס ההצטרפות, ישמשו את הנהלת המועדון לצורך פנייה אליו בעת הצורך וכן לצורך תפעול שוטף של המועדון.

9. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חתימה ו/או אישור על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי מהנהלת המועדון ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.

10. כמו כן, חבר שחתם על טופס ההצטרפות למועדון ו/או אישר את תנאי התקנון באתר ייחשב כמי שהסכים שכל מידע הנאסף ונצבר לגבי החבר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של הנהלת המועדון אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את הנהלת המועדון לקידום פעולותיה אשר כוללות שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות  במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר לרבות שיתופי פעולה עם גופים אחרים וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.

11. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור רשאי לדרוש בכתב מהנהלת המועדון כי שמו והמידע  הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות הנהלת המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש בכתב מהנהלת המועדון להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון. הנהלת המועדון מתחייבת לטפל בדרישת הלקוח תוך 30 יום מיום קבלת הודעת החבר כאמור במשרדה.

הטבות המועדון בכלל והמוצרים והשירותים המוצעים באתר בפרט

12. בנוסף למידע הנוגע לפעילות המועדון, מציע המועדון בכלל ובאתר בפרט למכירה מוצרים ושירותים מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים. למועדון הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

13. ליד המוצרים והשירותים המוצעים למכירה בכלל ובאתר בפרט יופיעו, ככל שניתן, פרטיהם, לרבות תיאורם, עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי הספק/בית העסק עמו מתבצעת העסקה. המעוניין לבצע רכישה אף מוזמן לפנות לספק הרלבנטי לשם קבלת כל מידע נוסף.

14. במקרים בהם קיים תקנון נוסף למוצר ו/או שירות מסוים, יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע, בכל מקרה של סתירה בין האמור בו לבין האמור בתקנון זה.

15. המוצרים ו/או השירותים והמחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי מלאי המוצרים הקיים.

16. מובהר בזאת, כי המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת המועדון בכלל ובאתר בפרט, האחריות להם, לאספקה, לביצוע, לאיכות לטיב ולעמידות - חלה על הספקים ו/או בתי העסק וכי המועדון לא יהיה אחראי להם ואין בהצגתם באמצעי המועדון בכלל ובאתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.

17. הצילומים בכלל ובאתר בפרט מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.

18. ההטבות הינן אישיות אינן ניתנות להעברה, ניתנות למימוש ע"י חבר מועדון בלבד בתקופת הזכאות.

19. אמצעי התשלום המזכה בהטבות והנחות המועדון הינו מזומן, שיק או אשראי.

20. הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

21. חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על המבצעים השונים במסגרת המועדון. העדכונים יועברו לחברים באמצעות מסרונים (SMS ), דואר אלקטרוני, הודעות קוליות-מוקלטות, דואר, במודעות, בעיתונות או בכל אמצעי אחר.

השימוש בכרטיס

22. כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. ככל שיתבקש חבר המועדון להציג תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס המועדון וקבלת הטבות המועדון יעשה זאת ולא תהיה לחבר כל טענה ו/או תלונה בגין בקשה זו.

23. קבלת הנחה ו/או כל הטבה אחרת במסגרת המועדון מותנית בהצגת כרטיס החבר בלבד.

24. הכרטיס מקנה הטבות בהתאם לרשימת הספקים והעסקים המפורטת באתר.

25. למען הסר ספק, כרטיס החבר אינו משמש כרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986, ולא ניתן לשלם באמצעותו.

ביטול החברות

26. כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון, בכפוף להודעה בכתב להנהלת המועדון לפקס מספר 035039225.

27. הנהלת המועדון תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון. בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר להנהלת המועדון באופן מיידי.

סיום פעילות המועדון

28. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הנהלת המועדון תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 90 יום מיום ההודעה.

שונות

29. חבר מועדון שהחזיר מוצר שנקנה תוך מימוש הטבת מועדון, יקבל בכפוף למדיניות החזרת המוצרים של בית העסק ו/או נותן השירות, זיכוי על הסכום בעסקה שבוצע באמצעות מימוש ההטבה כאמור.

30. ביטול הזמנת מוצר ו/או שירות יעשה בהתאם לתקנון מיוחד למוצר אותו מבקשים להחזיר, או תנאי ההזמנה המיוחדים להזמנה אותה מבקשים לבטל. יש לעיין בתקנון המוצר ובפירוט ההטבה שבהקשרה פורסמו הפרטים.

31. במקרה של אובדן או גניבה של כרטיס המועדון על החבר להודיע על כך להנהלת המועדון ללא דיחוי על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות. יובהר כי הנהלת המועדון אינה אחראית על ניצול הטבות המועדון שלא על ידי חבר המועדון עד ל 3 ימי עבודה מיום קבלת הודעת החבר על אובדן ו/או גניבת הכרטיס.

עם קבלת הודעת הלקוח, תנפיק הנהלת המועדון לחבר כרטיס חלופי ללא תמורה. במידה וכבר הונפק לחבר כרטיס אחד, ישלם החבר על הנפקת הכרטיס הנוספת סכום של 20 ₪. הנהלת המועדון רשאית לשנות את עלות הנפקת הכרטיס/ואו את תנאי הנפקתו.

32. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מחברי המועדון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

33. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון. על כל סעיפיו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון. תקופת החברות, הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

34. כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים רלוונטיים אחרים.

35. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כשלהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

36. לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הלקוחות בטלפון 6587*

 

הוסף תגובה

תגובתך נשלחה בהצלחה ותתפרסם לפי מדיניות האתר

תגובות

 • Image Alternative text
  louboutin outlet

  I happen to be writing to make you be aware of of the wonderful experience my cousin's daughter found checking the blog. She mastered too many things, most notably what it's like to have an ideal helping nature to let certain people just grasp chosen tricky things. You truly did more than her expected results. I appreciate you for rendering these effective, dependable, edifying and in addition easy tips on this topic to Tanya. louboutin outlet

  2019-08-17
 • Image Alternative text
  christian louboutin

  I intended to create you a little bit of note to be able to give thanks as before regarding the splendid principles you've contributed on this website. This has been certainly tremendously open-handed of people like you to supply unreservedly what most of us would have made available for an electronic book to get some bucks for their own end, precisely given that you might have done it if you wanted. The techniques also acted to become a good way to be certain that other individuals have a similar dream like my own to know the truth a lot more when it comes to this problem. Certainly there are numerous more pleasant situations ahead for folks who looked at your website. christian louboutin

  2019-08-17
 • Image Alternative text
  nike shoes

  I must express my gratitude for your kind-heartedness for individuals that absolutely need guidance on in this idea. Your real commitment to getting the solution all through turned out to be astonishingly beneficial and has truly permitted professionals just like me to reach their aims. Your entire warm and friendly useful information means so much to me and still more to my office workers. Best wishes; from each one of us. nike shoes

  2019-08-16
 • Image Alternative text
  yeezy boost 350

  It's best to participate in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I'll suggest this website! yeezy boost 350

  2019-08-15
 • Image Alternative text
  supreme hoodie

  I precisely wished to say thanks yet again. I do not know the things that I would've accomplished without the type of methods shared by you about that area of interest. Entirely was an absolute frustrating scenario in my position, however , discovering the specialised manner you treated that made me to weep over happiness. I am thankful for the advice and wish you are aware of an amazing job you have been carrying out training many others thru your webpage. I know that you've never met any of us. supreme hoodie

  2019-08-13
 • Image Alternative text
  moncler jacket

  I have to voice my love for your kind-heartedness giving support to men and women who really need guidance on this situation. Your special dedication to passing the solution around had been exceedingly practical and have consistently helped people much like me to arrive at their aims. Your valuable hints and tips entails a lot to me and a whole lot more to my fellow workers. Regards; from all of us. moncler jacket

  2019-08-12
 • Image Alternative text
  yeezy shoes

  You should take part in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this web site! yeezy shoes

  2019-08-11
 • Image Alternative text
  adidas yeezy

  I definitely wanted to compose a quick comment in order to appreciate you for all the unique ideas you are showing on this site. My extensive internet search has at the end been compensated with good information to exchange with my family and friends. I 'd assert that we website visitors are definitely blessed to exist in a fantastic website with very many lovely individuals with great opinions. I feel pretty happy to have encountered the web pages and look forward to plenty of more fun times reading here. Thank you again for everything. adidas yeezy

  2019-08-09
 • Image Alternative text
  kyrie shoes

  I want to express my thanks to you just for rescuing me from this type of crisis. After researching throughout the online world and meeting suggestions which were not beneficial, I thought my entire life was done. Being alive without the presence of answers to the problems you've resolved as a result of your good site is a crucial case, as well as the ones which could have in a negative way damaged my career if I had not noticed your web site. The training and kindness in maneuvering every aspect was tremendous. I am not sure what I would have done if I had not come across such a step like this. I'm able to now look ahead to my future. Thank you so much for this high quality and effective help. I won't be reluctant to recommend your blog to anyone who requires recommendations on this area. kyrie shoes

  2019-08-08
 • Image Alternative text
  nike air max 97

  I needed to draft you that very small remark to be able to say thanks a lot the moment again on your breathtaking things you have shown on this site. This is simply open-handed of people like you to allow without restraint what a few individuals could have advertised for an ebook to make some bucks for themselves, primarily now that you might well have done it in the event you considered necessary. These basics in addition worked to become a good way to be certain that other people have the identical eagerness much like mine to know the truth a whole lot more concerning this condition. I'm sure there are millions of more enjoyable times ahead for many who read carefully your site. nike air max 97

  2019-08-07
 • Image Alternative text
  louboutin shoes

  My wife and i have been joyful that Louis could finish off his studies with the ideas he gained from your very own weblog. It's not at all simplistic to simply choose to be freely giving techniques which usually men and women may have been selling. And we also grasp we have got the blog owner to give thanks to for that. All the explanations you made, the straightforward blog navigation, the friendships your site help create - it's all awesome, and it's really letting our son and the family consider that the content is excellent, which is certainly wonderfully vital. Many thanks for all the pieces! louboutin shoes

  2019-08-06
 • Image Alternative text
  yeezy boost 350 v2

  Aw, this was a very nice post. In idea I want to put in writing like this moreover ?taking time and actual effort to make an excellent article?however what can I say?I procrastinate alot and in no way seem to get one thing done. yeezy boost 350 v2

  2019-08-06
 • Image Alternative text
  nike air max shoes

  I simply wished to appreciate you once more. I'm not certain what I might have carried out in the absence of the suggestions contributed by you on this subject. It previously was an absolute troublesome circumstance in my view, however , observing the very specialized manner you handled that made me to cry for gladness. I'm just happy for your help and then pray you are aware of an amazing job you were carrying out teaching many people through the use of your websites. I am sure you have never got to know all of us. nike air max shoes

  2019-08-05
 • Image Alternative text
  coach outlet

  I and also my buddies happened to be digesting the best ideas located on your website and then the sudden I had a horrible suspicion I never thanked the web site owner for those strategies. Most of the young men were definitely as a consequence glad to learn all of them and have in effect unquestionably been loving them. Many thanks for actually being well thoughtful and then for opting for some good areas millions of individuals are really desperate to learn about. My sincere apologies for not saying thanks to you earlier. coach outlet

  2019-08-04
 • Image Alternative text
  adidas yeezy

  I would like to show my gratitude for your kindness supporting men who must have help with this area of interest. Your real dedication to passing the message all over has been pretty interesting and has without exception helped somebody like me to achieve their pursuits. Your own insightful tutorial entails much to me and even more to my peers. Thanks a ton; from everyone of us. adidas yeezy

  2019-08-02
 • Image Alternative text
  nike air max 270

  My wife and i have been really peaceful that Emmanuel managed to deal with his investigation out of the precious recommendations he grabbed out of your web page. It is now and again perplexing to just always be releasing key points which often men and women have been making money from. So we remember we need you to appreciate because of that. The type of illustrations you have made, the easy web site navigation, the relationships you make it easier to instill - it is many wonderful, and it's making our son and our family reason why this issue is brilliant, and that's tremendously essential. Thank you for all the pieces! nike air max 270

  2019-08-01
 • Image Alternative text
  air max 90

  My husband and i ended up being absolutely glad when Peter could deal with his survey using the precious recommendations he gained when using the web pages. It's not at all simplistic to just always be giving freely hints which usually other folks could have been trying to sell. And we also fully grasp we need the writer to appreciate for this. The entire explanations you've made, the straightforward blog menu, the relationships you will give support to instill - it's mostly powerful, and it is assisting our son in addition to the family feel that that matter is brilliant, and that is exceedingly important. Thank you for the whole thing! air max 90

  2019-07-31
 • Image Alternative text
  yeezy boost

  I am typically to running a blog and i really admire your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your website and preserve checking for brand new information. yeezy boost

  2019-07-31
 • Image Alternative text
  nmd

  I not to mention my pals have been studying the best information from your web page while instantly developed an awful suspicion I had not expressed respect to the website owner for those tips. Those women became so stimulated to read through them and already have simply been enjoying them. I appreciate you for indeed being indeed considerate and then for considering varieties of perfect themes millions of individuals are really wanting to be informed on. Our honest regret for not expressing appreciation to you earlier. nmd

  2019-07-28
 • Image Alternative text
  yeezy boost 350 v2

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing subject with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss downside? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx yeezy boost 350 v2

  2019-07-25
 • Image Alternative text
  nike huarache

  I simply wished to thank you very much all over again. I am not sure the things I would have made to happen without those tactics revealed by you on such industry. Completely was a very troublesome circumstance in my circumstances, nevertheless understanding the specialised way you managed the issue made me to leap over fulfillment. I am happy for this advice and as well , wish you really know what a powerful job you are carrying out educating most people through your web site. I am sure you've never met any of us. nike huarache

  2019-07-25
 • Image Alternative text
  moncler jackets

  I wish to point out my passion for your generosity in support of persons that must have help on this particular idea. Your real dedication to getting the solution up and down has been incredibly effective and has surely enabled girls like me to realize their goals. Your informative tips and hints entails a whole lot a person like me and additionally to my mates. Regards; from each one of us. moncler jackets

  2019-07-24
 • Image Alternative text
  curry 4

  Thank you so much for providing individuals with such a memorable opportunity to read in detail from this site. It's usually very brilliant plus packed with a good time for me and my office acquaintances to visit your website at least thrice every week to read through the newest secrets you have got. And indeed, I am always satisfied with the exceptional thoughts served by you. Certain 4 areas on this page are in reality the finest I have ever had. curry 4

  2019-07-23
 • Image Alternative text
  golden goose outlet

  I have to convey my admiration for your kindness in support of men who need assistance with this one concept. Your very own dedication to getting the solution all around was certainly helpful and has really allowed most people much like me to realize their aims. Your new useful advice denotes a great deal a person like me and far more to my office workers. Many thanks; from everyone of us. golden goose outlet

  2019-07-22
 • Image Alternative text
  off white clothing

  My husband and i ended up being very peaceful when Emmanuel could carry out his investigation via the precious recommendations he got through the blog. It is now and again perplexing to just choose to be handing out tips and tricks that many many people have been selling. We really consider we have the writer to appreciate for that. The entire illustrations you've made, the easy web site menu, the friendships your site help to instill - it is everything wonderful, and it is letting our son in addition to our family imagine that that topic is excellent, which is certainly quite important. Thank you for all the pieces! off white clothing

  2019-07-21
 • Image Alternative text
  adidas yeezy boost

  This web site can be a stroll-via for all of the information you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and also you抣l definitely discover it. adidas yeezy boost

  2019-07-20
 • Image Alternative text
  longchamp bags

  My husband and i felt really comfortable Ervin managed to complete his web research via the precious recommendations he acquired out of your weblog. It's not at all simplistic to just possibly be giving freely concepts the rest may have been selling. So we grasp we need you to be grateful to for that. All of the illustrations you made, the simple site menu, the relationships you can assist to engender - it's got many great, and it's helping our son in addition to the family reason why this issue is amusing, and that is exceptionally essential. Thanks for all! longchamp bags

  2019-07-20
 • Image Alternative text
  air max

  My spouse and i were very comfortable Emmanuel managed to complete his homework via the ideas he discovered out of the web pages. It is now and again perplexing to simply continually be giving away solutions that many the rest have been selling. And we keep in mind we need the writer to thank because of that. Most of the illustrations you've made, the straightforward site menu, the relationships you can help instill - it's got all great, and it's really aiding our son in addition to our family reckon that the subject matter is excellent, which is wonderfully serious. Thank you for the whole lot! air max

  2019-07-17
 • Image Alternative text
  adidas yeezy boost

  You must take part in a contest for among the best blogs on the web. I will suggest this site! adidas yeezy boost

  2019-07-17
 • Image Alternative text
  hogan outlet

  I simply wanted to say thanks all over again. I do not know what I would've worked on in the absence of those pointers discussed by you relating to this area. It was a real frustrating scenario for me, nevertheless noticing the very specialized style you handled the issue forced me to leap over delight. Now i'm happier for the guidance and as well , expect you are aware of a great job that you're putting in instructing people today through your web page. I'm certain you've never encountered any of us. hogan outlet

  2019-07-17
 • Image Alternative text
  nike react

  I intended to put you a bit of observation to be able to say thanks as before for the extraordinary ideas you've shown in this article. This is really surprisingly open-handed with you to deliver openly what most people could have supplied as an e-book in making some bucks for themselves, mostly considering that you could have tried it in the event you decided. Those strategies as well worked to become easy way to be sure that other people have a similar fervor just like mine to learn very much more with regard to this matter. I think there are several more enjoyable opportunities ahead for those who looked over your site. nike react

  2019-07-16
 • Image Alternative text
  jordan 4

  Thank you a lot for providing individuals with remarkably wonderful possiblity to read articles and blog posts from this blog. It is always so excellent and packed with fun for me and my office fellow workers to search the blog on the least 3 times weekly to read the newest issues you have. And definitely, we are at all times impressed concerning the outstanding things served by you. Selected 4 points in this article are without a doubt the very best I've had. jordan 4

  2019-07-15
 • Image Alternative text
  curry shoes

  I must express my appreciation to the writer just for rescuing me from this type of instance. Because of looking out throughout the the web and seeing things which were not beneficial, I thought my life was well over. Living minus the solutions to the difficulties you've solved all through your good review is a critical case, and the ones that could have in a wrong way affected my career if I hadn't come across the website. Your own natural talent and kindness in taking care of all the things was helpful. I don't know what I would've done if I hadn't come upon such a step like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for the reliable and sensible guide. I won't think twice to refer the blog to any person who should get guidelines on this problem. curry shoes

  2019-07-15
 • Image Alternative text
  yeezy 500

  I not to mention my pals were found to be analyzing the excellent ideas found on your web page and then before long got an awful suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those strategies. The men are actually so stimulated to learn all of them and have now seriously been tapping into them. We appreciate you turning out to be really kind and then for having this form of quality subject areas most people are really eager to understand about. Our honest apologies for not expressing appreciation to earlier. yeezy 500

  2019-07-14
 • Image Alternative text
  goyard wallet

  I together with my buddies were actually going through the great advice located on your website and then quickly I had an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for those techniques. The young boys became totally stimulated to read them and have in effect very much been making the most of these things. Many thanks for actually being so considerate as well as for having these kinds of extraordinary useful guides millions of individuals are really eager to be aware of. My very own honest regret for not expressing gratitude to you earlier. goyard wallet

  2019-07-14
 • Image Alternative text
  nike air huarache

  My husband and i got glad Chris could conclude his homework by way of the precious recommendations he made while using the web site. It is now and again perplexing to simply continually be making a gift of guides that many people may have been making money from. And we also do know we have the website owner to give thanks to for this. The most important explanations you have made, the easy web site menu, the relationships you can help to engender - it's got everything unbelievable, and it is facilitating our son and our family consider that the theme is brilliant, which is certainly incredibly important. Thank you for the whole thing! nike air huarache

  2019-07-13
 • Image Alternative text
  yeezy shoes

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to seek out someone with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is one thing that's needed on the internet, someone with somewhat originality. helpful job for bringing one thing new to the web! yeezy shoes

  2019-07-13
 • Image Alternative text
  adidas superstar shoes

  I wish to show my appreciation to this writer just for bailing me out of such a situation. Because of looking through the search engines and finding tips that were not helpful, I believed my life was well over. Living without the approaches to the difficulties you have resolved by means of your entire guide is a critical case, as well as the ones that would have in a wrong way damaged my career if I hadn't discovered your site. That understanding and kindness in handling the whole lot was important. I am not sure what I would've done if I hadn't discovered such a stuff like this. I can also at this time look forward to my future. Thanks a lot so much for this reliable and amazing help. I won't hesitate to refer your blog to any individual who would need recommendations about this topic. adidas superstar shoes

  2019-07-13
 • Image Alternative text
  supreme clothing

  I have to show my appreciation to you just for bailing me out of such a issue. Just after looking through the the web and coming across techniques which are not productive, I assumed my entire life was over. Existing devoid of the solutions to the issues you have sorted out by way of the write-up is a crucial case, as well as those that would have adversely affected my entire career if I hadn't discovered your site. Your main mastery and kindness in taking care of all the pieces was very useful. I'm not sure what I would have done if I had not discovered such a point like this. It's possible to now look forward to my future. Thank you so much for your impressive and sensible help. I will not think twice to refer your site to any individual who needs to have counselling on this matter. supreme clothing

  2019-07-12
 • Image Alternative text
  adidas stan smith shoes

  My spouse and i were absolutely more than happy that Jordan could conclude his web research from the precious recommendations he discovered through your web pages. It is now and again perplexing to simply happen to be giving for free tips that many other people could have been making money from. And now we grasp we've got the website owner to appreciate for that. These illustrations you made, the simple blog navigation, the relationships your site aid to foster - it's many remarkable, and it is facilitating our son and us recognize that that issue is cool, and that is rather fundamental. Many thanks for all the pieces! adidas stan smith shoes

  2019-07-12
 • Image Alternative text
  balenciaga shoes

  My spouse and i were fulfilled when Jordan managed to complete his research through the entire precious recommendations he got from your own site. It's not at all simplistic to just find yourself giving away guides many others could have been making money from. Therefore we grasp we have the blog owner to thank because of that. The most important explanations you have made, the easy web site menu, the relationships your site make it possible to instill - it's got many fantastic, and it's really assisting our son and the family know that the situation is amusing, which is extremely vital. Thank you for all! balenciaga shoes

  2019-07-11
 • Image Alternative text
  yeezy boost

  I want to express my love for your kind-heartedness in support of those people who absolutely need assistance with your study. Your real dedication to passing the solution all over had become rather informative and has surely encouraged guys just like me to realize their targets. Your personal valuable help denotes this much a person like me and even further to my office workers. With thanks; from all of us. yeezy boost

  2019-07-11
 • Image Alternative text
  ferragamo belt

  I have to voice my affection for your kind-heartedness supporting all those that actually need guidance on that topic. Your very own dedication to getting the solution up and down had become rather interesting and has continually enabled most people much like me to realize their dreams. The useful help entails this much a person like me and further more to my office workers. Warm regards; from each one of us. ferragamo belt

  2019-07-10
 • Image Alternative text
  michael kors handbags

  I have to show some appreciation to you for rescuing me from this type of difficulty. Because of scouting throughout the world wide web and getting recommendations which were not beneficial, I thought my life was over. Living without the strategies to the issues you have resolved all through your entire report is a critical case, as well as ones which might have in a negative way damaged my entire career if I had not come across the blog. Your actual mastery and kindness in dealing with all the pieces was valuable. I'm not sure what I would've done if I had not discovered such a solution like this. I'm able to now look ahead to my future. Thanks a lot very much for your expert and effective help. I will not be reluctant to endorse the blog to any individual who ought to have assistance about this subject. michael kors handbags

  2019-07-09
 • Image Alternative text
  Kanye West shoes

  Thanks so much for giving everyone an extremely spectacular possiblity to check tips from this website. It can be very good and as well , packed with fun for me and my office friends to search your website at the very least three times in a week to study the latest items you have got. And of course, I am always impressed concerning the unbelievable tactics you give. Selected 3 areas in this post are honestly the simplest we've ever had. Kanye West shoes

  2019-07-09
 • Image Alternative text
  nfl store

  I am also commenting to make you understand what a wonderful experience my girl developed browsing your blog. She came to find several details, which included what it's like to have an awesome helping mood to let certain people just know precisely certain multifaceted subject areas. You actually did more than our expectations. Thanks for producing the essential, trusted, revealing and easy guidance on the topic to Jane. nfl store

  2019-07-08
 • Image Alternative text
  nike shoes

  I would like to get across my gratitude for your kind-heartedness in support of visitors who actually need help on this theme. Your personal dedication to getting the message all around appeared to be really informative and have constantly enabled regular people much like me to arrive at their aims. Your new warm and helpful hints and tips indicates this much a person like me and substantially more to my colleagues. Many thanks; from all of us. nike shoes

  2019-07-08
 • Image Alternative text
  michael kors outlet

  I have to show my thanks to the writer for bailing me out of this difficulty. After surfing around through the online world and finding advice that were not beneficial, I thought my entire life was done. Existing devoid of the answers to the problems you have sorted out by means of your main review is a crucial case, as well as those that could have negatively affected my entire career if I hadn't come across your site. Your personal natural talent and kindness in controlling every aspect was very helpful. I don't know what I would have done if I hadn't discovered such a step like this. I can also now relish my future. Thank you very much for the reliable and result oriented guide. I won't be reluctant to recommend your web blog to anybody who desires counselling about this subject matter. michael kors outlet

  2019-07-07
 • Image Alternative text
  nike foamposite

  My spouse and i ended up being so lucky Edward could conclude his investigation because of the precious recommendations he made when using the blog. It is now and again perplexing to just continually be giving freely tips and tricks which usually other folks could have been selling. We really consider we have the writer to give thanks to for this. All of the illustrations you've made, the easy website navigation, the friendships your site help to engender - it is mostly incredible, and it is leading our son and us consider that that concept is cool, which is tremendously fundamental. Many thanks for all the pieces! nike foamposite

  2019-07-06
 • Image Alternative text
  fila

  I must show thanks to the writer just for bailing me out of this type of predicament. As a result of surfing around throughout the internet and getting ideas that were not pleasant, I figured my life was over. Living without the presence of solutions to the issues you have solved by way of your good article content is a critical case, as well as those that might have adversely affected my entire career if I hadn't discovered your blog post. Your actual expertise and kindness in controlling the whole thing was valuable. I am not sure what I would've done if I hadn't come across such a thing like this. I'm able to now look forward to my future. Thanks very much for the high quality and results-oriented guide. I won't think twice to refer your web blog to anyone who requires counselling on this matter. fila

  2019-07-06
 • Image Alternative text
  jordan shoes

  Thanks a lot for providing individuals with remarkably nice opportunity to read in detail from this web site. It is always very lovely and as well , jam-packed with amusement for me personally and my office mates to visit your site a minimum of thrice weekly to see the latest secrets you have. Not to mention, I'm at all times astounded with all the gorgeous strategies you serve. Certain 4 tips on this page are honestly the best we've ever had. jordan shoes

  2019-07-05
 • Image Alternative text
  goyard bags

  I would like to express thanks to the writer for rescuing me from this type of setting. Because of surfing throughout the online world and seeing concepts which were not powerful, I believed my entire life was over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you've resolved all through the posting is a crucial case, as well as those which could have in a wrong way affected my career if I hadn't encountered your web page. Your primary understanding and kindness in handling all things was very useful. I don't know what I would've done if I had not encountered such a subject like this. I'm able to at this moment look forward to my future. Thank you so much for your reliable and result oriented guide. I won't think twice to refer the website to any person who wants and needs recommendations about this subject matter. goyard bags

  2019-07-05
 • Image Alternative text
  golden goose

  I simply wanted to say thanks again. I'm not certain what I would have gone through in the absence of the actual tactics shown by you relating to my question. It absolutely was a fearsome situation in my circumstances, but understanding this well-written form you dealt with the issue forced me to jump with contentment. I'm grateful for this guidance and then expect you find out what a powerful job you have been getting into educating other individuals via your web blog. Most probably you haven't got to know all of us. golden goose

  2019-07-04
 • Image Alternative text
  supreme clothing

  I enjoy you because of each of your efforts on this blog. My aunt loves carrying out research and it is obvious why. We all hear all concerning the dynamic ways you provide very important secrets through this web site and boost contribution from website visitors on the area of interest plus our favorite girl is undoubtedly being taught a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are always conducting a good job. supreme clothing

  2019-07-04
 • Image Alternative text
  off white clothing

  I wanted to jot down a small comment to be able to thank you for all the nice tricks you are posting on this site. My prolonged internet lookup has at the end of the day been recognized with good quality information to share with my co-workers. I would assume that we website visitors are very much endowed to exist in a very good place with very many outstanding individuals with valuable plans. I feel very much blessed to have used the web pages and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thanks again for everything. off white clothing

  2019-07-03
 • Image Alternative text
  curry shoes

  I happen to be commenting to make you be aware of what a exceptional encounter my cousin's child obtained reading your blog. She discovered numerous pieces, most notably what it's like to possess a very effective teaching mindset to get other people completely fully grasp various specialized things. You really surpassed readers' desires. Thanks for showing those interesting, trusted, explanatory not to mention cool thoughts on the topic to Gloria. curry shoes

  2019-07-02
 • Image Alternative text
  node%3F

  I wanted to send you one very small observation to be able to thank you very much the moment again with the fantastic knowledge you have shared on this website. It was simply surprisingly generous of people like you to supply unhampered all numerous people could possibly have advertised as an e book in order to make some profit on their own, primarily now that you might well have done it in the event you decided. The secrets additionally acted to be a good way to understand that many people have the identical dream just like my personal own to figure out good deal more when considering this issue. I'm certain there are some more pleasant periods ahead for individuals that take a look at your blog. node%3F

  2019-06-19
 • Image Alternative text
  457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DA

  I really wanted to jot down a small message so as to appreciate you for all of the awesome advice you are giving here. My incredibly long internet lookup has finally been honored with high-quality facts and strategies to exchange with my family. I would mention that most of us site visitors actually are definitely lucky to live in a remarkable site with very many awesome professionals with useful hints. I feel quite lucky to have used your web site and look forward to plenty of more brilliant moments reading here. Thanks once more for a lot of things. 457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DA

  2019-06-18
 • Image Alternative text
  kevin durant shoes

  I have to express my affection for your generosity giving support to individuals who really need help on that subject. Your real dedication to getting the message all around turned out to be really advantageous and has specifically encouraged ladies much like me to reach their desired goals. This insightful key points can mean a whole lot a person like me and substantially more to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us. kevin durant shoes

  2019-06-16
 • Image Alternative text
  caterpillar shoes

  I needed to compose you the very small note in order to say thanks a lot again for your personal pleasing things you have documented at this time. It was quite seriously generous of you to supply unhampered what exactly a few individuals could possibly have made available for an e-book to end up making some cash for their own end, mostly seeing that you could have done it in case you wanted. Those ideas additionally served to be the fantastic way to fully grasp many people have similar eagerness the same as mine to know the truth very much more on the subject of this condition. I am sure there are some more fun periods in the future for individuals that scan through your website. caterpillar shoes

  2019-06-12
 • Image Alternative text
  yeezy boost 350

  I intended to create you a very little remark in order to say thank you the moment again for those awesome secrets you have contributed on this site. It's really tremendously generous with you to convey freely what many people would have supplied for an ebook to help with making some cash for themselves, precisely since you might well have tried it in case you wanted. Those smart ideas also worked to become a fantastic way to know that someone else have the identical eagerness similar to mine to realize a little more with regard to this matter. I know there are millions of more pleasant opportunities in the future for many who find out your site. yeezy boost 350

  2019-06-11
 • Image Alternative text
  yeezy boost 350

  I simply wanted to type a note to be able to appreciate you for all of the fantastic facts you are sharing on this website. My time intensive internet lookup has now been compensated with reasonable suggestions to exchange with my pals. I 'd say that many of us readers are unquestionably blessed to dwell in a magnificent network with very many lovely professionals with helpful methods. I feel quite fortunate to have seen the website and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thank you again for a lot of things. yeezy boost 350

  2019-06-09
 • Image Alternative text
  hermes belt

  I precisely needed to thank you very much yet again. I am not sure what I would've created in the absence of the type of hints revealed by you about my field. It truly was a real challenging circumstance in my opinion, but taking note of the specialized way you dealt with that forced me to cry with joy. I'm grateful for this assistance and in addition hope that you recognize what a powerful job you happen to be undertaking educating people all through your site. Most likely you've never come across all of us. hermes belt

  2019-06-05
 • Image Alternative text
  off white nike

  A lot of thanks for all of your hard work on this web page. My mum loves participating in research and it's really simple to grasp why. A lot of people hear all regarding the powerful ways you convey very useful guidance via this website and even strongly encourage contribution from other people on that area so our own simple princess is in fact becoming educated so much. Take advantage of the remaining portion of the year. You are performing a first class job. off white nike

  2019-06-01
 • Image Alternative text
  red bottom shoes

  I wanted to put you a bit of word to be able to thank you very much the moment again relating to the pleasant basics you've contributed on this site. It's simply generous with you to present unreservedly all many people could have offered for an e-book in order to make some cash for themselves, most importantly considering that you might have tried it in case you desired. Those smart ideas likewise worked to become a good way to fully grasp that someone else have the same interest the same as my very own to find out a lot more when it comes to this problem. I know there are numerous more fun situations up front for folks who look over your website. red bottom shoes

  2019-05-28
 • Image Alternative text
  jordan 11

  I am just writing to let you understand of the exceptional discovery my friend's daughter went through visiting your blog. She mastered so many things, most notably what it's like to possess an awesome giving style to get other people clearly know precisely some multifaceted things. You actually surpassed our expectations. Thanks for giving these valuable, dependable, educational and easy thoughts on the topic to Lizeth. jordan 11

  2019-05-24
 • Image Alternative text
  reebok shoes

  I have to express some thanks to you just for rescuing me from this type of trouble. After researching through the the net and finding advice that were not helpful, I assumed my life was done. Living without the presence of strategies to the problems you have fixed as a result of your good post is a critical case, as well as ones that could have adversely damaged my entire career if I hadn't come across your website. Your know-how and kindness in playing with all the details was vital. I'm not sure what I would have done if I had not discovered such a solution like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks for your time so much for the skilled and effective guide. I will not think twice to propose your blog to any person who requires direction on this subject matter. reebok shoes

  2019-05-20
 • Image Alternative text
  kd 10

  I am just commenting to make you understand what a superb discovery my cousin's princess enjoyed checking yuor web blog. She discovered a good number of issues, most notably what it is like to have a wonderful teaching mindset to make many more just know just exactly chosen multifaceted issues. You truly surpassed our own expectations. I appreciate you for offering these important, healthy, explanatory as well as cool thoughts on your topic to Ethel. kd 10

  2019-05-15
 • Image Alternative text
  yeezy boost 350 v2

  I precisely needed to thank you so much once again. I'm not certain the things that I would've carried out without those opinions contributed by you regarding my problem. It was before the frustrating circumstance in my view, but taking a look at a new professional technique you handled it made me to jump over contentment. I am thankful for your advice and then sincerely hope you find out what a powerful job you were carrying out training many people thru your site. I'm certain you haven't come across all of us. yeezy boost 350 v2

  2019-05-12
 • Image Alternative text
  michael kors outlet online

  I really wanted to type a note in order to thank you for all of the lovely suggestions you are writing on this site. My time consuming internet lookup has now been honored with brilliant facts and strategies to write about with my guests. I 'd mention that we website visitors are extremely blessed to dwell in a great website with so many lovely professionals with valuable plans. I feel very lucky to have encountered your entire website page and look forward to many more pleasurable times reading here. Thanks a lot again for all the details. michael kors outlet online

  2019-05-11
 • Image Alternative text
  adidas tubular shadow

  I in addition to my buddies happened to be analyzing the great tips and tricks from your web page and then got a horrible suspicion I had not expressed respect to the web site owner for them. My young men ended up so happy to read all of them and have really been taking advantage of those things. I appreciate you for getting simply considerate as well as for choosing variety of really good subject matter most people are really wanting to know about. My personal honest apologies for not saying thanks to sooner. adidas tubular shadow

  2019-05-07
 • Image Alternative text
  ultra boost

  Thank you so much for giving everyone an exceptionally remarkable chance to discover important secrets from this blog. It's always so ideal and as well , stuffed with a great time for me and my office co-workers to visit your web site at the least thrice every week to study the newest tips you will have. And lastly, I am certainly amazed considering the staggering advice you serve. Some 3 facts on this page are easily the best we have all had. ultra boost

  2019-05-05
 • Image Alternative text
  hermes belt

  My wife and i have been now joyful Edward could finish off his survey through the entire precious recommendations he had through the weblog. It is now and again perplexing to simply happen to be giving freely information and facts which other people may have been trying to sell. And now we know we have you to give thanks to for that. The most important illustrations you made, the straightforward website menu, the friendships your site help to foster - it's most fantastic, and it is aiding our son and our family know that the idea is cool, which is certainly pretty mandatory. Thanks for all! hermes belt

  2019-05-03
 • Image Alternative text
  yeezy

  I and my buddies happened to be analyzing the great secrets and techniques from your web page then all of a sudden I had an awful suspicion I never thanked the blog owner for those secrets. All of the young men became absolutely passionate to see all of them and have surely been taking advantage of these things. Many thanks for actually being quite considerate and then for pick out this sort of terrific areas most people are really desperate to be aware of. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier. yeezy

  2019-05-03
 • Image Alternative text
  fila shoes

  I must express thanks to you just for rescuing me from this type of condition. After surfing around throughout the online world and meeting basics which were not beneficial, I was thinking my entire life was well over. Existing without the strategies to the difficulties you have sorted out by means of your main review is a critical case, and the ones which may have in a wrong way damaged my entire career if I had not come across your web site. The skills and kindness in dealing with the whole lot was vital. I don't know what I would've done if I hadn't encountered such a step like this. I can now look ahead to my future. Thank you so much for the expert and results-oriented guide. I won't hesitate to suggest the sites to anybody who should get guidelines about this matter. fila shoes

  2019-05-01
 • Image Alternative text
  yeezy boost

  A lot of thanks for your own labor on this web site. Kim takes pleasure in engaging in internet research and it's easy to understand why. All of us notice all relating to the compelling way you provide functional suggestions via your web site and strongly encourage response from other people on this area then my daughter is truly understanding a lot of things. Enjoy the rest of the year. You are always conducting a remarkable job. yeezy boost

  2019-04-30
 • Image Alternative text
  nike air max 2019

  Thanks so much for giving everyone a very pleasant opportunity to read in detail from this blog. It is always very ideal and packed with a good time for me personally and my office co-workers to visit the blog the equivalent of thrice every week to read through the fresh guidance you will have. And definitely, I am also actually happy with the tremendous strategies you give. Selected 2 facts on this page are without a doubt the most suitable we have all had. nike air max 2019 [url=http://www.nikeairmax2019.us.com]nike air max 2019[/url]

  2019-04-28

ברוכים הבאים לאתר ההטבות של Better Business, ארגון הרכש לעסקים - יותר הטבות פחות הוצאות! כאן תוכלו למצוא מיטב של הנחות, מבצעים ושוברים על בילויים, אטרקציות, קורסים מעשירים ושירותים שונים.

ובמילים אחרות - הכירו את Better Business, ארגון רכש המאגד את העסקים הקטנים והבינוניים בארץ ופועל כגוף צרכני עסקי משותף.

 

נגישות
Loading...